Sadržaj arsena i teških metala u TSP i PM10 u blizini topionice bakra u Boru, Srbija

Sadržaj As i teških metala (Pb, Cd, Ni i Cu) u ukupnim suspendovanim česticama (TSP) i PM10 na 3 lokacije (Park, Institut i Jugopetrol) u blizini topionice bakra u Boru (Srbija) analiziran je u u periodu od 2004. do 2015. godine u cilju istraživanja sezonskih i prostornih promena tih zagađujućih materija u suspendovanim česticama.

Pročitaj više

Istraživanje uticaja vetrova na koncentracije SO2 u Boru, Srbija

Zagađenje vazduha je jedan od najvažnijih ekoloških problema u gradu Boru, smeštenom u istočnoj Srbiji. Glavni izvor zagađenja vazduha sa sumpornim dioksidom, teškim metalima i drugim toksičnim i kancerogenim elementima prisutnim u česticama (PM) i aero sedimentima je RTB - Bor.

Pročitaj više

Održivo upravljanje rudarskim otpadom u basenu Bor, Srbija

U Rudarsko-metalurškoj kotlini Bor ima mnogo problema povezanih sa rudarskim i metalurškim otpadom, od kojih su neke uspešno rešene, a neke su u pripremi za rješavanje. Recikliranje jalovine flotacijom ne bi spasilo samo životnu sredinu već i rekuperiralo metal bakar i druga vredna jedinjenja koja čine čišćenje finansijski profitabilno za Bor.

Pročitaj više

Industrijski kontaminirani lokaliteti u Srbiji kao potencijalna javno-zdravstvena pretnja za izloženu populaciju

Rudarstvo i prerada metala je još uvek vitalni izvor prihoda u Srbiji, zahvaljujući značajnim mineralnim nalazištima bakra, olova, cinka, antimona. Rudnici i topionica bakra locirani su na istoku zemlje: Bor, Veliki Krivelj, Cerovo, Majdanpek. Napušteni rudarsko-topionički kompleks antimona i fabrika za reciklažu akumulatora blizu su zapadne državne granice: Zajača, Krupanj, Stolice. Rudnici uglja i termoelektrane, okružuju Beograd: Obrenovac (2 termoelektrane), Grabovac (pepelište TENT), Kolubara i Kostolac.