Sadržaj arsena i teških metala u TSP i PM10 u blizini topionice bakra u Boru, Srbija
Sre 24.10.2018 • Projektni tim

Sadržaj As i teških metala (Pb, Cd, Ni i Cu) u ukupnim suspendovanim česticama (TSP) i PM10 na 3 lokacije (Park, Institut i Jugopetrol) u blizini topionice bakra u Boru (Srbija) analiziran je u u periodu od 2004. do 2015. godine u cilju istraživanja sezonskih i prostornih promena tih zagađujućih materija u suspendovanim česticama. Sadržaj As in TSP i PM10 bio je iznad godišnje granične vrednosti EU na svim mernim mestima tokom celog perioda posmatranja, dok su sadržaji Cd i Pb periodično iznad godišnjih granica EU. Nije bilo statistički značajnih sezonskih promena između srednjih nivoa posmatranih elemenata u hladnim (oktobar-mart) i toplim (april-septembar) perioda tokom godine. Određena je jaka i umerena pozitivna korelacija između koncentracija svakog pojedinačnog elementa (osim Ni) na svim mernim mestima. Pored toga, Cd je bio najzastupljeniji element praćen Pb, As i Cu, dok je Ni bio nisko zastupljen. Stalno zagađenje vazduha sa As-česticama, ponekad u koncentraciji sedam od 20 puta većoj od dozvoljene godišnje vrednosti, zahteva hitno preduzimanje konkretnih radnji kako bi se smanjila antropogena emisija suspendovanih čestica u Boru.